Tibetské rituální masky

Obecný účel masek ve všech kulturách byl a stále je vyvolat v nepříteli strach, ať už se jedná o využití ve válečných strategiích nebo vyhánění démonů a negativních sil z určitého místa.

V buddhismu Diamantové cesty (skt. Vadžrajána) mají všechny rituální předměty hlubokou symboliku, která daleko přesahuje jejich čistě umělecký aspekt. Tato symbolika, postavená na základech buddhistických učení, umožňuje rozpoznat podstatu vlastní mysli.

Rituální masky se používají při tancích lamů (tib. Čam) a obecně se rozdělují na tři skupiny.

První skupinou jsou zvířecí masky, které vyjadřují vnější a vnitřní vlastnosti zvířat. Příkladem může být tygr, který vyjadřuje sílu, rychlost a vytrvalost. Jejich vznik se váže k původnímu náboženství Tibetu Bönu. Druhou skupinou jsou lidské figurální masky, které znázorňují buďto velké meditační mistry minulosti a jejich životní příběhy anebo jsou vyjádřením čtyř základních myšlenek buddhismu Diamantové cesty:

  1. drahocenné lidské zrození
  2. pomíjivost všech jevů
  3. Karma - příčina a následek
  4. osvícený přístup (skt. bódhičitta) a nevýhodnost podmíněné existence.

Poslední skupinou masek tvoří masky jidamů a ochránců.

Masky jidamů vyjadřují na vnější úrovni meditační aspekty, které nás propojují s naší vlastní přirozeností. Výraz ji znamená "mysl" a vztahuje se na stav mysli žáka v tom smyslu, že má přání dosáhnout osvícení. Dam je určitý druh slibu, že žák dosáhne osvícení a buddhovský aspekt mu k tomu pomáhá. Buddha tyto čisté formy předal tak, aby na absolutní úrovni díky zpětné vazbě probudil možnosti bytostí.

Masky ochránci ochránců symbolizují hrozivé formy buddhů s ochrannou aktivitou. Jsou vyjádřením schopnosti osvícené mysli ochraňovat a odstraňovat překážky. Vnějšími překážkami jsou nebezpečí vyvolaná elementy (bouře, požáry, povodně, atd.). Mezi vnitřní překážky počítáme nemoci, které omezují v meditační praxi nebo v běžném životě. Tajnými překážkami se rozumí rušivé dojmy v mysli nebo silné rušivé pocity, které není možné kontrolovat (např. deprese).

Nejčastěji používaná forma ochranných masek je Černý plášť (tib. Bernagčän, skt. Mahákála), který je nejznámějším ochráncem tibetského buddhismu.

TANCE LAMŮ

Tance lamů, někdy též nazývané tance masek bývají jednou z největších událostí roku.

Tanečníci se obléknou do barevných brokátových rouch, nasadí si velké masky reprezentující ochránce moudrosti, lamy, atd., a za doprovodu bubnů, činelů a trumpet vypráví tancem příběhy velkých meditačních mistrů a legendy o přemožení negativních sil v Tibetu. Jsou prostorovým vyjádřením thang – svinovacích obrazů.